logo bergstijgers

Statuten Bergstijgers vzw

 

 

NATUURVRIENDEN-BERGSTIJGERS VZW

ondernemingsnummer: 0476.916.534

 

 

Identificatienummer 5003 / 2002

WIJZIGING DER STATUTEN EN RAAD VAN BESTUUR

GECOÖRDINEERDE VERSIE

 

 

Hoofdstuk I - benaming, zetel, doel, duur, communicatie

 

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Natuurvrienden-Bergstijgers”, de naam wordt niet afgekort.

 

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

 

De vzw heeft een officieel e-mailadres.

 

Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

 

Artikel 3

De vereniging zonder winstoogmerk is opgericht voor onbepaalde duur en heeft tot doel, zonder winstoogmerk: het beoefenen van de bergsporten op een veilige, ecologisch verantwoorde en democratische manier te stimuleren .

 

Dit doet ze o.a. door activiteiten te organiseren, vormingen te geven, informatie te verstrekken en technische ondersteuning te bieden. De vereniging zonder winstoogmerk wil initiatieven steunen die de bergsport en het bergmilieu op sportieve, culturele, wetenschappelijke en educatieve manier promoten. Respect voor mens en natuur staan hierbij centraal.

 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

 

De vereniging zonder winstoogmerk mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

 

Hoofdstuk II - leden

 

Artikel 4

De vereniging zonder winstoogmerk bestaat uit werkende leden, hierna genoemd leden en toegetreden leden.

Enkel leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

 

De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging zonder winstoogmerk ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging zonder winstoogmerk en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

 

Het aantal leden is minimum 3. De kandidaten moeten minimum 2 jaar lid zijn van ATB De Natuurvrienden vzw, de Fros Multisport Vlaanderen en Natuurvrienden-Bergstijgers vzw. Ze moeten in orde zijn met de bijdrage van het lidgeld bij ATB De Natuurvrienden vzw, Fros Multisport Vlaanderen en Natuurvrienden Bergstijgers vzw en hun wens schriftelijk of per mail meedelen aan het bestuur. Ze worden aanvaard door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

 

Artikel 5

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is verplicht voor alle leden, en mag € 200 per jaar niet overschrijden.

De bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering van ATB De Natuurvrienden vzw.

Alle leden zijn lid van ATB De Natuurvrienden vzw en van FROS Multisport Vlaanderen.

 

Artikel 6

De algemene vergadering heeft het recht leden te weigeren van wie het gedrag of ideeën indruisen tegen de principes en regels van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

 

Artikel 7

Alle leden en toegetreden leden die hun bijdrage voor het lopende jaar niet hebben voldaan, worden vanaf 31 maart van dat jaar als ontslagnemend beschouwd.

 

De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging zonder winstoogmerk terug te trekken door schriftelijk of per mail hun ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

 

Voor de leden zijn de bepalingen voorzien in het decreet tot vaststelling van het statuut van niet-betaalde sportbeoefenaar van 24 juli 1996 van toepassing.

 

De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een minimum aanwezigheid van twee derde van de leden en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. Het bestuursorgaan mag, tot de beslissing van de algemene vergadering, het lid schorsen dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk tegenover de vereniging zonder winstoogmerk, evenwel na de betrokkene eerst gehoord te hebben.

Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt voor rechthebbenden van een overleden lid. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging zonder winstoogmerk noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

 

Artikel 8

De statuten, het intern reglement en de besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden.

 

Hoofdstuk III - Algemene vergadering.

 

Artikel 9

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden en een afgevaardigde per sectie. Elk lid en elke afgevaardigde heeft één stem. Het bestuursorgaan beslist of de Algemene Vergadering ook opengesteld wordt voor toegetreden leden. Toegetreden leden kunnen deelnemen in de vergadering, doch hebben geen stemrecht.

 

Artikel 10

De algemene vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar door het bestuursorgaan samengeroepen binnen de 6 maand na afsluiten van het boekjaar.

De leden worden tenminste 15 dagen vooraf uitgenodigd. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen en volmachten. Bij gelijkheid van stemmen, telt de stem van de voorzitter dubbel. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door één ander lid, ieder lid kan slechts 1 volmacht hebben.

De beslissingen zijn ter inzage op de zetel van de vzw.

 

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

1) De wijziging van de statuten

2) De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging

3) De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend

4) De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen

5) De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting

6) De ontbinding van de vereniging

7) De uitsluiting van een lid

8) De omzetting van de vereniging in een vzw, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming

9) Om een inbreng om niet van een algemeenheid tee doen of te aanvaarden

10) Opstellen van het Nationaal jaarprogramma.

 

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging zonder winstoogmerk. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden. Desgevallend zal een aangepaste versie van de definitieve agenda tenminste 7 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering overmaken aan de leden.

 

In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging.

 

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of in diens afwezigheid door een een bestuurder aangesteld door het bestuursorgaan.


Hoofdstuk IV - Bestuursorgaan

 

Artikel 11

Het bestuursorgaan is voorzien van de meest uitgebreide macht voor het besturen van de vereniging zonder winstoogmerk ter verwezenlijking van haar doelstellingen. Hij neemt alle maatregelen ter uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Hij stelt het intern reglement op, beslist over de aanvaarding van giften en legaten en de opening van de financiële rekeningen.

Alle daden van bestuur en beschikking alsook alle akten die de vereniging zonder winstoogmerk verbinden, worden in naam van de vereniging zonder winstoogmerk geldig ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en door de secretaris gezamenlijk optredend. Deze moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit van het bestuursorgaan of van enige machtiging. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De duur van het mandaat wordt verduidelijkt in het intern reglement.

 

Artikel 12

Het bestuursorgaan bestaat uit minimum 3 leden verkozen door de algemene vergadering: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die hun functie moeten neerleggen bij de beëindiging van hun mandaat als lid van het bestuursorgaan. De praktische werking wordt verduidelijkt in het intern reglement.

 

Artikel 13

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 14

Het bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping wordt verstuurd 5 dagen voorafgaand aan de vergadering.

 

Het bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw.

 

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging zonder winstoogmerk, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

 

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuursorgaan ze uitvoeren.

 

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen

 

Hoofdstuk V – Aansprakelijkheid bestuurders

 

Artikel 15

 

Alle leden van het bestuursorgaan zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

 

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

 

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

 

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

 

Hoofdstuk VI - begroting en rekeningen

 

Artikel 16

Het boekjaar loopt vanaf 1 januari en wordt jaarlijks op 31 december afgesloten. De rekeningen worden samen met een begroting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd binnen de 6 maand na afsluiten van het boekjaar.

 

 

Hoofdstuk VII – ontbinding

 

Artikel 17

De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.

 

De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuur of door minstens 1/5e van de leden.

 

Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.

 

Bij ontbinding van de vereniging zonder winstoogmerk wordt het vermogen gelijkwaardig overgedragen aan alle clubs van de Natuurvrienden-Bergstijgers vzw.

 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en haar uitvoeringsbesluiten.

 

Hoofdstuk VIII – slotbepalingen

 

Artikel 18

De praktische uitwerking van de vzw staat meer uitgebreid beschreven in het intern reglement versie gewijzigd op 27 januari 2024.

 

Artikel 19

Voor alle gevallen, niet voorzien in deze statuten, wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 waarbij aan verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

 

Artikel 20

Deze statuten vervangen de vorige statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2018 zoals deze gewijzigd werden en die hierbij opgeheven worden.

 

Artikel 21

Deze statuten treden in werking op 1 januari 2024.