logo bergstijgers

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

 De “kleine lettertjes”, maar goed leesbaar.

Foto’s genomen tijdens een activiteit, cursus of stage kunnen mogelijk gebruikt worden op de BS-site, in de Natuurvriend, een BS- nieuwsbrief of voor promotie.

A  Clubweekend, wandelweekend :

1.    Je kan deelnemen als je lid bent van de NV-Bergstijgers, met de juiste verzekering.  Niet leden kunnen max. 2 dagen deelnemen mits ze 1 week vooraf  hun deelname melden bij de coordinator van de activiteit.
2.    Als je annuleert na de uiterste inschrijvingsdatum, dan betalen we het inschrijvingsgeld terug op voorwaarde dat de overnachting door het NV-huis, JHB ed. niet aangerekend wordt.  Verschijn je niet op de activiteit dan verlies je het inschrijvingsgeld.  Er is immers gereserveerd.

B. Andere activiteiten en cursussen georganiseerd door de NV-Bergstijgers.
(bv. Fontainebleau, Vogezen en de cursussen kaart en kompas/GPS, hooggebergtetrekker, alpinist, rotsklimmen, initiatie sportklimmen, klimtraining, ...)

1.    Door in te schrijven verklaar je  dat je de algemene en de specifieke voorwaarden die je vindt bij de aankondiging van de activiteit,  aanvaardt.
2.    Je kan enkel deelnemen als je lid bent  van de NV-Bergstijgers,  met de  juiste verzekering.
3.    Je inschrijving is  pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsformulier, via de site en betaling van het inschrijvingsgeld  op rekening   BE45 0010 4658 0789 van Bergstijgers Cursussen, Antwerpen en dit voor de uiterste inschrijvingdatum.  Inschrijvingen kunnen  voor de uiterste inschrijvingsdatum worden afgesloten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.  Het volgnummer op het rekeninguittreksel bepaalt de volgorde van inschrijving.  Je betaalt beter niet met een memo-datum !
4.    De prijs van meerdaagse cursussen vormt één geheel en is ondeelbaar.  Ben je afwezig op één of meer cursusdagen dan  wordt  dit niet terug betaald.
5.    Wordt de activiteit of cursus door de NV-Bergstijgers afgelast  (te weinig inschrijvingen of een andere reden), dan betalen we het volledige betaalde bedrag terug.
6.    Je annuleert zelf na de uiterste inschrijvingsdatum.  Doe dit per mail.  We  rekenen de administratiekosten, reservaties en door de NV-Bergstijgers gemaakte kosten aan en dit met een minimum van 20% van de inschrijvingsprijs.  De uiterste inschrijvingsdatum vind je terug bij de aankondiging van de activiteit.
7.    Je haakt in de loop van de activiteit af :
    a.    Doe dat altijd in overleg met de coördinator van de activiteit of de cursus leiding.  Als dat gebeurt om een ernstige reden – een letsel, ziekte, … - dan betalen we het inschrijvingsgeld terug, na aftrek van  de kosten door de  NV-Bergstijgers onherroepelijk  gemaakt voor het gedeelte van de activiteit die je wel gevolgd hebt.   Eventueel gemiste overnachtingen betalen we terug voor zover de NV-Bergstijgers die zelf nog kunnen annuleren. 
    b.    Slecht weer,  geen zin meer …  zijn geen redenen die recht geven op terugbetaling.
8.    Als je zonder te verwittigen afwezig blijft  op de activiteit/cursus, dan rekenen we de volledig prijs aan.
9.    In uitzonderlijke gevallen kan de coördinator van de activiteit of de cursusleiding beslissen dat je niet verder mee kan.
a.    Je kan de activiteit fysiek niet aan :  id. als 7a
b.    Er is  geen terugbetaling als je overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.

C. Buitenlandse stages : stage hooggebergtetrekken, stage alpinist, winterbergwandelen, de vervolmakingsmodules alpien klimmen.

1.    Zie B 1
2.    Je kan enkel deelnemen als je lid bent  van de NV-Bergstijgers met verzekering bergsport.
3.    Stages zijn enkel toegankelijk voor de deelnemers aan de cursus die bij de stage hoort.
4.    Door deelname aan de activiteit beschouw je jezelf als fysiek geschikt voor de activiteit. De NV-Bergstijgers zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door je fysieke ongeschiktheid.   Verwittig vooraf de stageleiding  als je lijdt aan bv. diabetes, …  en leg uit wat bij een mogelijk probleem moet gebeuren. Ga op www.sportkeuring.be na of je risico's  loopt.
5.   Je inschrijving is  geldig na ontvangst van het inschrijvingsformulier, via de site, en betaling van het voorschot op rekening   BE45 0010 4658 0789 van Bergstijgers Cursussen, Antwerpen
Je stort het saldo  voor de uiterste betaaldatum op rekening   BE45 0010 4658 0789 van Bergstijgers Cursussen, Antwerpen  Je vindt die datum terug op de aankondiging van de activiteit.  Inschrijvingen kunnen  voor de uiterste inschrijvingsdatum worden afgesloten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.  Het volgnummer op het rekeninguittreksel bepaalt de volgorde van inschrijving. Je betaalt beter niet met een memo-datum !
6.    Je inschrijving voor de cursus alpinist is meteen de inschrijving voor de stage.
7.    De stage wordt  door de NV-Bergstijgers afgelast : zie  B 5
8.  Annuleer je zelf na de uiterste betaaldatum en tot 8 dagen voor het begin van de stage, dan rekenen we de reeds gemaakte kosten aan met een minimum van 25,- €.  Annuleer per mail.
9.  Je annuleert zelf, per mail,  in de loop van de week voor het begin van de stage :
    a.    In geval van overmacht :   we rekenen de gemaakte kosten aan  met een min.  van 25,- €.   Als overmacht aanvaarden we ziekte, ongeval en overlijden van een verwant in de 1ste graad.  Bezorg ons een attest kan voorleggen.
    b.    Zonder reden :  we rekenen 100 % van de prijs aan.
10.  Als je, zonder geldige reden,  niet  verschijnt op de stage, dan wordt niets terugbetaald.
11.  Je haakt in de loop van de activiteit af  : zie B 7
12.  In uitzonderlijke gevallen kan de stageleiding  beslissen dat je niet verder mee kan.
    a.    Je kan de activiteit fysiek niet aan :  id. als B 7a
    b.    Je veroorzaakt overlast voor de andere deelnemers , bij gevaarlijk gedrag, je volgt de onderrichtingen van de stageleiding niet, een verzwegen medisch probleem … , dan is er geen terugbetaling.  Eventuele extra kosten  –  bijkomend vervoer,  bijkomende overnachtingen -  betaal je in dat geval zelf.
13.  De condities in de bergen en het weer kunnen delen van de stage onmogelijk maken.   De stageleiding  zal dan alternatieven uitwerken.  Dat geeft geen recht op terugbetaling – ook niet gedeeltelijk – van  de inschrijvingsprijs.
14.  Een annulering meld je zelf  per mail, zo  mogelijk met verantwoording.  Als datum van annulering geldt de datum van het toekomen van de  melding.

 Bij eventuele betwisting moet de zaak in eerste instantie voorgelegd worden aan de raad van bestuur van de NV-Bergstijgers.

Om kosten te vermijden kan je altijd een annuleringsverzekering afsluiten.